Tic Communications B.V., gevestigd aan de Veenland 29, 2291 NS Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.ticmobile.be en/of www.ticmobile.nl, Veenland 29, 2291 NS Wateringen (Nederland), +32 (0)33 037 818 en/of +31 (0)10 261 4140

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Tic Communications met handelsnaam Tic Mobile verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • rijksregisternummer/BSN-nummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door het versturen van correspondentie en/of telefonisch contact;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaat type;
 • bankrekeningnummer.

Alleen wij hebben toegang tot- en verzamelen uw persoonsgegevens. Wij zullen uw gegevens aan niemand verkopen of ter promotie danwel gratis aanbieden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen om zodoende te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u in dit kader ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ticcommunication.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Tic Communications gebruikt uw gegevens om te kunnen reageren wanneer u – om welke reden dan ook – contact met ons opneemt en ter uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het registreren van uw mobiele simkaart;
 • het afhandelen van uw betaling;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Tic Communications analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Tic Communications verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Tic Communications neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tic Communications) tussen zit. Tic Communications maakt gebruik van professionele marktpartijen die Tic Communications faciliteren bij onder meer het sturen van telecomplatformen binnen het telecomnetwerk en masten en voor het doelmatig inrichten van Tic Communications risk- en fraudemanagement. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen worden gesteld aan Tic Communications via info@ticcommunication.nl. Verder kunnen gegevens met de autoriteiten worden gedeeld als dat wettelijk verplicht is. Dit doen we echter alleen als er aangetoond wordt dat dit een verplichting is.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 

Tic Communications bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de categorieën:

Categorie Doel Juridische grondslag   Automatisch Bewaartermijn
Identificatie, Risico & Fraude Management Om je identiteit te bevestigen en je persoonsgegevens te verifiëren. Uitvoering van betaalovereenkomst
(Art. 8b AVG)
Ja 18 maanden
Administratie van betalingen
& relatiebeheer
Om betalingen en klantgegevens te beheren.

 

Uitvoering van betaalovereenkomst
(Art. 8b AVG)

We hebben je gegevens nodig om een betaalovereenkomst met je aan te kunnen gaan en om onze dienst aan te kunnen bieden.

Ja 7 jaar
  Om de diensten van Tic Communications te beheren en voor interne processen. Uitvoering van betaalovereenkomst
(Art. 8b AVG)

 

Ja 7 jaar
Algemeen Om te voldoen aan de toepasselijke richtlijnen en wetgeving, zoals de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Voldoen aan een wettelijke verplichting  (art. 8c AVG) Nee Afhankelijk van de betreffende wetgeving

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Tic Communications verstrekt persoonsgegevens uitsluitend en alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, zoals het verzenden van een bestelling, voor onderzoeks-, statistische- en analysedoeleinden, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien in dit kader persoonsgegevens doorgestuurd moeten worden naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, zullen wij alle noodzakelijke maatregelen treffen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen.

Cookies – of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Tic Communications gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, Ipad of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Daarnaast kunnen wij hierdoor onze eigen website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor onze uitgebreide cookiestatement verwijzen wij u door naar onze cookiepolicy welke separaat op onze website is opgenomen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tic Communications en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens die wij van u beschikken, in een computerbestand, naar u of een andere – bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie – toe te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via info@ticcommunication.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Van belang is – ter bescherming van uw privacy – in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan uw paspoort (MRZ), identiteitsbewijs-/paspoortnummer en rijksregisternummer zwart te maken. Na ontvangst reageren wij zo snel mogelijk – in ieder geval binnen vier weken – op uw verzoek.

Tic Communications wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Tic Communications neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De veiligheidsmaatregelen omvatten firewalls, encryptie, gebruik van beveiligde IT-omgevingen, toegangscontrole, training aan personeel dat met je gegevens werkt en de zorgvuldige selectie van derden die persoonsgegevens voor ons gaan verwerken. Daarnaast is toegang tot jouw informatie beperkt tot alleen personeel van Tic Communications dat je gegevens nodig heeft voor de uitvoering van zijn/haar functie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met met ons via info@ticcommunication.nl.

Tic Communications kan haar privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. In geval van een aanzienlijke wijziging in het beleid plaatsen wij een mededeling op onze website samen met het geactualiseerde privacy beleid.

De laatste wijziging in dit Privacy Statement vond plaats op 19 mei 2018.